Plany, harmonogramy, dokumenty

Wszystkie szkolne regulaminy i instrukcje, a także Zestaw programów nauczania oraz zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opublikowane są w BIP.

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz dyżurów nauczycielskich w danym roku szkolnym znajdują się w komunikatach.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych...

Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych...

W Szkole istnieje system kół i zajęć pozalekcyjnych...

Co roku powstaje w Szkole harmonogram stałych uroczystości i działań okolicznościowych...

Przedmiotowe zasady oceniania