Opieka specjalistyczna

Dzieci i uczniowie w naszej Szkole objęte są opieką specjalistyczną, na którą składa się działalność pedagoga, doradcy zawodowego, pielęgniarki, a także specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć wspierających.

Zadaniem pedagoga szkolnego jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów...

- ten, który radzi i ten, który towarzyszy...

... planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.

... przeznaczone są dla dzieci do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Wszystkie dzieci oddziałów przedszkolnych i Szkoły są objęte opieką logopedyczną.

... prowadzone są dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

... są rodzajem terapii pedagogicznej.

... prowadzone są dla uczniów mających trudności w nauce.